کانال کشاورزی پسته

دانلود راهنمای کاشت درختان پسته: قسمت 1- اقلیم مورد نیاز پسته (فیلم)

دانلود مجموعه «کشاورزی مارکت»: فروشگاه اینترنتی، مشاوره، طراحی و اجرا، آموزش و اطلاع رسانی *** آدرس وبسایت: www.keshavarzimarket.com شماره همراه: 09159701366 *** مجموعه 5 قسمتی راهنمای کاشت درختان پسته: قسمت 1- اقلیم مورد نیاز پسته 2- شرایط آب و خاک 3- مراحل احداث باغ پسته (آماده سازی زمین، تهیه نقشه باغ، آماده کردن و کاشت بذر، چاله کنی و کاشت نهال، نصب قیم، احداث باد شکن) 4- پیوند درختان پسته 5- هرس فرم درختان پسته