دانلود ویدیوی پیروزی صدپای ویتنامی دربرابرعقرب پرموی صحرایی-این ویدئو ازدست ندهید (فیلم) از آپارات

صدپای ویتنامی:نوعی صدپای نسبتابزرگ جثه که درآسیای جنوب شرقی زندگی می‌کند.باسرعت بالایش طعمه هایش رادنبال کرده ومیگیردوسپس بانیش های زهرآگینش قربانی خودرامیکشد وبعدآن رانوش جان می‌کند.عقرب پرموی صحرایی:عقربی مهاجم وبزرگ درآریزونا.به ندرت می‌شودکه شکارهایش ازدست اوفرارکنندباسرعت عملی که درنیش زدن دارداغلب مرگ شکارهایش حتمی است.
۲۳:۰۰:۱۴, ۲۰ تیر ۱۳۹۹
اپارات