دانلود ویدیوی جنگ حشرات-مسابقه ویژه7-صدپای پازردvsعقرب امپراتور.کدام قوی تراست! (فیلم) از آپارات

صدپای پازرد:شکارچی سریع وبی رحم والبته زهرآگین.باسرعت بالایش طعمه های خودرادنبال کرده وتاآن راشکارنکندتسلیم نمی‌شود.درصدموفقیت این جانوردرشکاربسیاربالاست که ازقدرت این شکارچی ترسناک حکایت می‌کند. عقرب امپراتور:شاه عقرب ها.بزرگترین وقویترین عقرب آفریقاست که شکارهایش راباانبرک های بزرگش گرفته وتکه تکه می‌کند.البته اگرباطعمه های جان سخت روبه روشودازنیش خودهم استفاده می‌کند.
۲۲:۳۷:۱۱, ۱۷ تیر ۱۳۹۹
اپارات