دانلود ویدیوی تسلط یافتن بر مکالمه بالینی از آپارات

1.فراخوانی توصیف هیجانات و احساسات 2.فراخوانی توصیف تجربیات و حس های بدنی 3. فراخوانی مشاهدات و توصیف تجربیات جاری 4. نامگذاری و برچسب گذاری بر احساسات 5. فراخوانی مشاهدات و توصیف افکار 6. قالب بندی مرتبه ای برای کشف ارزش و ارتباط با خاطرات 7. ارتباط خاطرات با منبع تقویت منفی 8. جهت دادن به کشف منبع تقویت مثبت 9.ارتباط با نتیجه بیرونی اقدام 10 ساخت بندی به منظور تمایز برای کمک به درمانجو، ارتب
۱۶:۰۸:۳۷, ۲ آذر ۱۳۹۵
اپارات