دانلود ویدیوی برداشت گندم درگنبدتوسط کمباین نیوهلند,برادران خوجم لی از آپارات

jalalkhojamli@ut.ac.ir برداشت گندم درگنبد توسط کمباینTC56-2007 سال 1394 متوسط برداشت در هکتار 5.5(Ton) رطوبت محصول 18.7 رقم محصول:رقم گنبد20 متوسط سرعت برداشت3.2Km/h عرض کار:5.2m)17Foot)
۱۵:۵۴:۵۵, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
اپارات