ساز ناکوک نعمت زاده با دولت

دانلود نعمت زاده غرق نعمت؟!

دانلود شبکۀ خبر - 11 شهریور 94 - 20:00| آفتاب یزد در مطلبی نوشت: نعمت زاده یکی از ثروتمندترین اعضای کابینه است و عضو هیئت مدیرۀ ده ها شرکت . بنابراین حق دارد که خواست مردم برای ارزان شدن قیمت خودرو را مورد هجوم و انتقاد شدید قرار دهد