روز سخت در انتظار رضا یزدانی

دانلود رضا یزدانی و دوستان! ( ارتش رسول خادم)*المپیک ریو2016

دانلود به ترتیب در وزن 57 kg : حسن رحیمی ----- در وزن 65 kg : میثم نصیری -------در وزن 74 kg : حسن یزدانی ---- در وزن 86 kg: علی رضا کریمی ------ در وزن 97 kg : رضا یزدانی ------ در وزن 125 kg : کمیل قاسمی