بیو گرافی منوچهر کرمی شهید ماهشهر

دانلود قهرمان من (شهید منوچهر خراط)

دانلود قهرمان من یا بهتر بگم شهر من کسی نیست جز شهید غواص منوچهر خراط که 29 سال مفقود بوده است.