50 درصد شکستگی ها با سلول درمانی درمان می شوند

دانلود قسمت دوم - کاربرد درمانی سلول های بنیادی خون بندناف

دانلود در این قسمت شما با ضرورت وجود بانک های خون بندناف، انواع بانک های خون بندناف، کاربرد درمانی سلول های بنیادی خون بندناف، بیماری های قابل درمان با استفاده از این سلول ها و راه های ارتباطی با ما آشنا خواهید شد.