22 درصد مردم ایران در ورزش همگانی فعالیت دارند

دانلود دیرین دیرین- ورزش همگانی

دانلود این قسمت: ورزش همگانی بیایید همه با هم فقط روزی سه ساعت در این هوای آلوده تهران ورزش کنیم، بعد با تن و بدن عرق کرده و بو گندو یه راست بریم سر کار تا سلامت باشیم! می یایید؟! www.dirindirin.ir