1602 1589 1589 1587 1705 1587 1605 1606 1740 1608 1705

دانلود PGW۲۰۱۵:تریلر جدید از Tekken ۷ منتشر شد.

دانلود برای دیدن توضیحات بازی به لینک زیر مراجعه فرمایید http://companyxt.ir/index.php?newsid=1589(توجه اعداد را انگلیسی وارد کنید)