یونیسف 2014 خونین ترین سال برای کودکان عراقی بود

دانلود ۷۰ هزار کودک لیبریایی بخاطر ابولا شناسنامه ندارند

دانلود صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، می گوید ۷۰ هزار کودکی که پس از شیوع ابولا و بحران و هرج و مرج ناشی از این ویروس مرگبار در کشور لیبریا متولد شده اند فاقد گواهی تولد و شناسنامه اند. یونیسف می گوید نداشتن گواهی تولد این کودکان را آسیب پذیر ساخته، آنها را به حاشیه رانده و زمینه را برای طرد و قاچاق آنان فراهم می کند.