گروه در تلگرام گلفروشان

دانلود کتابخانه ربات پلاس برای بیسیک 4 اندروید

دانلود متدهای کتابخانه : ارسال دکمه معمولی به کاربران تلگرام ارسال دکمه شیشه ای به کانال ، گروه ، کاربران تلگرام ارسال متن بصورت bold به کانال ، گروه ، کاربران تلگرام ارسال متن بصورت code به کانال ، گروه ، کاربران تلگرام ارسال متن بصورت hyper link به کانال ، گروه ، کاربران تلگرام ارسال متن بصورت italic به کانال ، گروه ، کاربران تلگرام http://4ou.ir/gNJxm