کلیپ بدرفتاری مرکز کودکان بی سرپرست

دانلود اعجوبه های ۹۴ (کودکان بی سرپرست )

دانلود این ویدئو رو تقدیم می کنم به تمام کودکان فداکار سرزمینم و به این باور دارم کودکان بی سرپرست و بد سرپرست هم عضوی از همین جامعه اند