کشور به پرستاران کاربلد نیاز دارد

دانلود برداشتن ماسک پرستاران و دکتران در ووهان (فیلم)

دانلود بگذارید چهره‌هایتان را به‌خاطر آوریم همزمان با پایان کار آخرین بیمارستان موقت در ووهان چین به دلیل کاهش شدید شمار افراد مبتلا در کل این کشور، پزشکان و پرستاران ماسک‌ها را از صورتشان باز می‌کنند. به امید باز شدن تمامی ماسکها از چهره ی همه ی پزشکان و پرستاران کشور خودمون❤️