کسي که انرژي زا خورده

دانلود مهراب " بن بست " (فیلم)

دانلود من ... شبیه کوهم امّا از وسط تا خورده ام...! تو تصوّر میکنی چوبِ خدا را ... خورده ام؟؟؟ نه ! خیال بد نکن ... چوب خدا اینگونه نیست! من هرآنچه خورده ام از دست دنیا ... خورده ام!!! ساده از من رد نشو' ای سنگدل قدری بایست...! من همان ... « فرش ِ گران سنگم » فقط پا خورده ام!!! قطره ام امّا هزاران رود ِجاری در من است غرق در ... دلشوره ام انگار دریا خورده ام!!! دائما در حال تغییرم ...