کرم آبرسان باله آ

دانلود رضا میرهادیان و عبدا... ناظمی موسس باله ملی پارس

دانلود رضامیرهادیان موزیسین برجسته وطراح حرکات موزون فاخر ایرانی (وشت)درکنار عبدا...ناظمی/آموزگاران ناظمی:ویلیام دالر- ایون پاترسون(امریکایی)-میرو وساندرا زولان،ریچارد برآن از رویال باله انگلستان.پژوهش درشیوه هاوکار تلویزیونی وصحنه درلندن شامل :رویال باله اسکول/لازینی/آمریکن باله نیویورک/بلژیک/مدرسه باله مودرا موریس بژار/نقش های او درباله های فندق شکن/ژیزل/پرنده آبی از زیبای خفته-باله دریاچه قو و...