کانال ژست عکاسی به سلامتی

دانلود تولدم مبارك

دانلود سلامتی سفیدی کفنم .. سلامتی پنبه تو دهنم .. سلامتی غسل میت و میز غسال خونه .. سلامتی روزی که .. جنازم در میاد از کشوی سرد خونه .. سلامتی حجله من سر کوچمون .. سلامتی اعلامیه ی جوون .. سلامتی ربان مشکی و لباس سیاه .. سلامتی پارچه مشکی های روی دیوار .. سلامتی اشک مادر و پدرم .. سلامتی آجری ک میزارن زیر سرم .. سلامتی خاک تازه قبرم .. سلامتی شب اول مرگم ..