کانال تیبا

دانلود کورس سمند EF7 95 با تیبا صندوقدار 95 (فیلم)

دانلود کورس وشتاب صفرتاصد سمندEF7وتیبا-شیراز هوای خوب در کمربندی پشت سجادیه سیمان آقای فیلم بردار(آقامرتضی) برای فیلم برداری اول در تیبا نشست که تیبا عقب ماند(وزن فیلم بردار حدود 85کیلوگرم)، بعد بناشدکه آقامرتضی درسمند فیلم برداری کنه که در فیلم خواهید دید.سمند تمام فابریک با کیلومتر 1800 و تیبا با کیلومتر 11500 می باشد.فکرنکنم توی خودروهای ایرانی ماشینی به گردسمند EF7 برسه.باتشکرازمصطفی(تیبا)ومحمد(سمند)