کاریکاتورامیدواری به زندگی

دانلود ..::..آمیـــــن-آرامــــشـــــ..::..

دانلود زندگی کن! زندگی را به تمامی زندگی کن⁂ در دنیا زندگی کن بی آن که جزیی از آن باشی⁂ هم چون نیلوفری باش در آب⁂ زندگی در آب، بدون تماس با آب!⁂ زندگی به موسیقی نزدیک تر است تا به ریاضیات⁂ ریاضیات وابسته به ذهن اند⁂ و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند!⁂ زندگی سخت ساده است!⁂ "خطر کن"!