کارنامه رتبه ۱۰۰۰ کنکور ۹۵

دانلود مصاحبه تصویری با رتبه های یک کنکور ارشد صنایع 95 پژوهش

دانلود موسسه پژوهش در سال 90 با کسب 32 رتبه از 50 رتبه ممکن، سال 91 با کسب 66 رتبه از 100 رتبه ممکن، سال 92 با کسب 80 رتبه زیر 20 از 100 رتبه ممکن و سال 93 با کسب 92 رتبه از 100 و سال 94 با 90 رتبه از 100 رتبه ممکن و همچنین سال جاری با 72 رتبه از 80 رتبه ممکن در گرایشات مختلف کنکور ارشد مهندسی صنایع و سیستم (1259) برای پنجمین سال پیاپی با بیشترین اختلاف، پیشتاز کلیه موسسات کنکور ارشد است.