چطور از ریپرت شدن بیرون بیام

دانلود انحراف خودرو + تصادف + بیرون پرت شدن راننده

دانلود فقط به لحظه برخورد دقت کنید که چطور راننده بیرون پرت میشه از داخل ماشی . اول متوجه نشده بودم که رااندش پرت شد بیرون ولی وقتی دقت کردم متوجه این شدم . حتما راننده مرده چون وقتی پرت شد بیرون و رو کاپوت ماشین کناری افتاده بود هیچ تکونی نمیخورد.