چرخش میدان مغناطیسی خورشید

دانلود آهنرباهای مایع(فرو فلویدها)

دانلود سیالات مغناطیسی یا فروفلویدها،سوسپانسیون های کلوییدی از نانو ذرات مغناطیسی هستند که نسبت به میدان مغناطیسی خارجی واکنش نشان می دهند.این امر سبب می گردد که محل قرار گرفتن این محلول را از طریق به کارگیری یک میدان مغناطیسی کنترل نمود. در ترکیب مایع مغناطیسی از دو چیز که یکی ذرات آهن ربا و دیگری مایعی که این ذرات در آن شناورند استفاده میشود.این ذرات می توانند ازنوع فلزی نظیر نیکل و کبالت و... باشند.

اخرین ویدیو ها