چراترانه علیدوستی برای شهرزادانتخاب شد

دانلود ترانه علیدوستی برای این فیلم عذرخواهی کرد

دانلود در مراسم فوتوکال “فروشنده” در جشنواره کن فردی از میان جمعیت نام علیدوستی را بلند فریاد زد و ترانه زیر لب گفت زهرمار. ترانه علیدوستی برای “زهر مار” گفتن در توئیترش معذرت خواهی کرد.