پلیس دستری عاملان حمله مسلحانه به خودروی زندانیان

دانلود حمله زن عصبانی به خودروی پلیس

دانلود یک زن عصبانی در چین پس از حمله به خودروی پلیس بازداشت شد.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.