_سال‌ها_انتظار_و_دیگر_هیچ پروژه کمربندی غربی کرمانشاه ۱۳ساله شد

پروژه کمربندی غربی کرمانشاه ۱۳ساله شد