پدستاری بدون کنکوررشت

دانلود شمیل ابراگیموف بدون تو.....

دانلود بدون تو یکی از جدیدترین کارها عاشقانه و غمگین شمیل ابراگیموف خواننده جوان چچنی هست.. قلب من پشت سر هم زمزمه می کند... بدون تو من در حال مرگ هستم.....بدون تو من یخی هستم در آتش که میسوزم.... بدون تو چطور می توانم ادامه بدم به من بگو.... بدون تو من به زندگی کردن نیاز ندارم....