ي قسمت ۱۳۰

دانلود یك خبر خوب برای طرف داران انیمیشن ultimate spider man

دانلود این قسمت بسیار جالبه كه به شیش شیطان یه نفر از گروه جنگجویان تار از مردعنكبوتی اضافه میشه و دو بخش تقسیم شده این قسمت:تاریخ قسمت های بعد منتشر شده: قسمت یازده ٣٠ خرداد::.قسمت دوازده ٦تیر ماه::.قسمت پانزده ١٣ تیر::.قسمت شانزده ٢٠ تیر ماه::.قسمت هفدهم ٢٧ تیر::. این قسمت ها با زیرنویس برای شما پخش میشود