ي با دوستم

دانلود امیر AH............................سابقه

دانلود -می گن وقتی سیگارت نصفه روشن می شه یعنی یکی دوست داره. چند روزه سیگارام یکی درمیون نیمه روشن می شه. مث اونی که گُل پَر پَر می کنه تا ببینه چقدر دوسش داره من باید..یه سیگار روشن می کنم، دوستم داره؟ نه !یه سیگار دیگه، دوستم داره؟ نه ! دوستم داره؟ نه.دوستم داره ؟ نه .. نه نه .. دوستم داره؟ آره. آره، یکی به نف ِ من . [پُک ِعمیق . .] منم دوست دارم ..