وویس در مورد متولدین ماه هااا

دانلود گارنت ، سنگ متولدین دی ماه (فیلم)

دانلود گارنت به عنوان سنگ ماه متولدین دی ماه شناخته می شود .متولدین دی ماه دارای خصوصیت دوستی ، صداقت ، خلوص،وفاداری و از خود گذشتگی می باشد .