واکنش ایران به قطعنامه قطر و لیختن اشتاین دربارۀ سوریه