نیست همونی

دانلود حال من...

دانلود من همونی که انقدریه اهنگ روگوش میده که ازترانه گرفته تاریتم وخوانندش متنفربشه… همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش میده اماخودش بغضاش روزیربالش میترکونه… همونی که همه فکرمیکنن سخته.سنگه.اما باهرتلنگری میشکنه… همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اماهمه ناراحتش میکنن… همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تکیه گاهی نیس… همونی که کلی حرف داره اما همیشه ساکته…