نوشته تسلیت صفی آباد

دانلود سنگ نوشته

دانلود در جنوب شرقی راه خرم آباد به خوزستان در شمال شهر کهن شاپورخواست سنگ نوشته ای وجود دارد که با اکثر آثار مشابه خود تفاوت های عمده ای دارد. بنای این سنگ نوشته صخره ای عظیم است که به شکل مکعب مستطیل تراش خورده است. گوشه های این سنگ با جهات فرعی منطبق است. متن این اثر به خط کوفی در چهار سطح آن نقش شده است.