نمایشنامه جنایی با چهار کارکتر

دانلود اجرای نمایشنامه خوانی نیما نادری در دانشکده هنر (فیلم)

دانلود در سه روز متوالی از اواخر آذرماه ۹۵ نیما نادری تعدادی از نمایشنامه های خود را که به نام های بیماری ، کانون و یوبیتسومه بود به صورت انفرادی نمایشنامه خوانی کرد . این نمایشنامه ها توسط خودش و هرکدام فقط یکبار اجرا شد . امید این است که این نمایشنامه ها بار دیگر در دانشکده اجرا شوند تا فرصتی باشد برای دانشجویانی که قدرت انتخاب نداشتند و این اجراها را از دست دادند .