نقش های کلش زامبی

دانلود زامبی صحرایی

دانلود یک سفر خفن، زامبی های صحرا، یک بازی اکشن بدون وقفه. شما با گروه های بیشمار زامبی ها می جنگید، از انواع سلاح ها استفاده کنید، پایگاهتان را مجهز کنید، و افرادتان را مسلح کنید تا از مرز های شما در مقابل هجوم بی امان زامبی ها طی 100 ها مرحله دفاع کنند.