نقاشی سلامت روح وروان

دانلود کاردان سلامت(درمانکده)

دانلود در هر کاردان به سراغ یک کسب و کار می رویم و درباره آن کسب و کار به گفت و گو نشسته و در آن حوزه ی خاص هم آموزش های کاربردی میبینیم.این بار مهمان درمانکده بود و در این رویداد به این موضوعات پرداخته شد: بررسی و تحلیل اکوسیستم استارتاپ های سلامت درایران ۱۰ فرصت اصلی راه اندازی استارتاپ در حوزه سلامت روش های بازاریابی عملی در حوزه سلامت تهدیدهای الکترونیکی در حوزه سلامت