نقاشی اسان وزیبا درباره پیشگیری از دیابت

دانلود بنیاد دیابت برگزار کرد: کارگاه چراخطر دیابت جدی است ؟

دانلود بنیاد دیابت به مناسبت هفته دیابت در روز چهارشنبه 27 آبان 94یک کارگاه آموزشی باهدف آشنا سازی مردم با بیماری دیابت و روش های پیشگیری و درمان آن برای اموزگاران با عنوان « کارگاه چرا خطر دیابت جدی است ؟» در دبستان ابوب نصیر زاده مشهد برگزار کرد . آقای دکتر رجب پور سخنران این برنامه بود