نعمت زاده برخورد با حقوق های نجومی نباید اولویت کشور باشد

دانلود سکوت در برابر حقوق های نجومی

دانلود امام خامنه ای: به مرد م بگویید د رباره حقوق های نجومی چه کرد ید . کسانی که یک میلیون تومان حقوق می گیرند می فهمند که حقوق ۴۰، ۵۰ میلیون تومانی یعنی چه... شاید قانونی بود ه اما این حقوق ها ناعاد لانه بود ه است. با مرد م همد رد ی کنید و نشان د هید عزم راسخ بر برخورد با متخلف د اری