ناز عشقی عریان

دانلود عصاره گیری اسپرسو با پورتافیلتر عریان

دانلود در پورتافیلترهای عریان، ناودان های پایینی پورتافیلتر برداشته شده تا اسپرسو مستقیما در فنجان بریزد. در این ویدیو که به صورت حرکت آهسته و با یک آیفون تصویربرداری شده، فرایند عصاره گیری اسپرسو با یک دستگاه لامارزوکو نشان داده شده است.