میزان کمک دولت به خانوار

دانلود نامشخص بودن میزان بدهی های دولت

دانلود شبکه تهران- 15 شهرویر 94- 18:30| رئیس سازمان حسابرسی با اعلام این خبر گفت: واحدی در وزارت اقتصاد بدهی دولت را فقط بررسی و ثبت می کند اما آمار دقیقی از میزان بدهی ها وجود ندارد.