موضوع تخلف فیتیله

دانلود واکنش آذری زبان های عزیز به تخلف برنامه فیتیله

دانلود مردم استان های آذری زبان حرف دلشان را از تخلف برنامه فیتیله می گویند.