موجودی شبیه شپش

دانلود انتشار یک ویدئو از پرواز موجودی شبیه به اژدها در چین

دانلود انتشار یک ویدئو از پرواز موجودی شبیه به اژدها در میان کوه‎‏های چین در شبکه های اجتماعی، با واکنش ‎های بسیاری روبروشده است.