منشا رسوبات سماور

دانلود سماور سازی حرفه ای در غبار فراموشی

دانلود بطور سنتی، مرکز تولید سماور در ایران، شهر بروجرد در استان لرستان بوده است. بیشتر سماورهای تولید بروجرد از جنس ورشو و برنج هستند. سماور یک عبارت روسی به معنی ((خود جوش)) و مرکب از دو واژه Cam به معنی خودش و Bap به معنی پختن می باشد. این ظرف دارای یک مخزن آب است که برای آماده کردن چای وموارد دیگر همواره در حال جوشیدن نگهداشته می شود.