مصرف میزان متادون در بین معتادان نیازمند بررسی های کارشناسانه است