محمدرضا بایرامی در چالش کتاب خوانی

دانلود کتاب نگار، این ویدئو مخصوص کتاب خوان هاست (فیلم)

دانلود کتاب خواندن این روز ها هنر است، در روزگاری که هیچ کس برای کتاب و کتاب خوانی وقت صرف نمی کند و فقط پز کتاب و کتاب خوانی رواج پیدا کرده تو کتاب بخوان ، کتاب نگار به شما کتاب های خوب را بر اساس رسالت ش و اهداف ش معرفی خواهد کرد. کتاب بخوانیم، کتاب بخوانید