لينک خاردار در تلگرام

دانلود سیم خاردار های مجارستان هم نتوانست مهاجران را متوقف کند

دانلود دولت مجارستان با گذاشتن سیم خاردار در مرزهای خود سعی داشت از ورود غیر قانونی پناهجویان جلوگیری کند اما سیم خاردار ها هم نتوانستند مانع از هجوم انبوه پناهجویان شوند