لباسهای ست ودختر

دانلود ساخت نازکترین لباسهای ضد گلوله دنیا

دانلود یک شرکت کلمبیایی درنزدیکی شهر بوگوتا با همکاری گروهی از کارشناسان داخلی در صدد ساختن نازک ترین لباسهای ضد گلوله دنیا است.