قانون جدید اعدام موادمخدر درسال95

دانلود 10 قانون در بازاریابی دیجیتال (فیلم)

دانلود ۱- قانون گوش دادن-۲- قانون تمرکز-۳- قانون کیفیت-۴- قانون بردباری- ۵- قانون آمیختن- ۶- قانون تاثیرگذاری-۷- قانون ارزش-۸- قانون تصدیق ۹- قانون در دسترس بودن- ۱۰- قانون مقابله به مثل