فیلم عباس الچیچان

دانلود آقامون دلبره دلارو میخره.... با صدای حمید علیمی

دانلود گروه محبان مهدی(عج).....دلدادگان مهدی....شد ماه بنی هاشم تنها لقب عباس مهتاب خورد غبطه بر خال لب عباس تیغ و علم حق است تیغ و علم عباس لرزه به جهان افتد با هر قدم عباس در پای نهال دین چون ریخت دم عباس محشر به کف زهراست دست قلم عباس.... .