فیلم سگ آزاری مرسده ملکشاهی

دانلود فیلم سگ آزاری فجیع توسط مرسده ملک شاهی

دانلود این شخص که مرسده م ش نام دارد در صفحات اجتماعی خودش را بعنوان مربی آموزشی سگ ها معرفی کرده است وی تیزر های تبلیغاتی نیز از آموزش های خود منتشر کرده است که حسابی اعتماد صاحبان سگ ها رو میتواند جلب کند